| | |  > >

, , , , , , , , , ,

2023

ɡ ɡ 2023 ,

 
LinkBack
  #1  
 New Sat

 

2023

ɡ ɡ
2023 , , , , , , , , , ,
2023

        2023


..<<==


()


!

100
        2023

,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
, ,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
,

..

Ӆх
ޅ.
߅.
݅.
.
.
.
Ӆ.
.        2023


Don't-be Sad-just Smile,..

* *        20232023 2023

2023 , 2023 , 2023

2023


??? ????? ??..( !! )

?? . ??`.. י ..'

י !! .. י

][~^ ͙^~]

??? ?? ..???
        2023

2019 2019


(W)

* * * * * * * * * * *

...
!
...

][ ][

.. ..(U)][ ][

(u)`.` ..`.` (u)

(u)ܦܻ򰱰ܫ ܩܽ(u)

(U)][][ܾܾ ܾ ܾ ܾ][][(U)

][(U)][ Ƚ ( ܧܧ) ѽ ][(U)][

][ ][

`׉][ ][`

.I|I. 廩.I|I.

ܧ ܽ ܇ ܮ ܇ ܽ ܧ禼?? 夸 ??

{ }

~* ~ *~
:

~][][ ][][~:

... :

:

][~^ ^~][:

:

... | ):

:

.. .. : :

... :

,,, ,,,,,, :

:

... :

00 :

-.,.-~* :

,,,,, ,, :

܇ ܾܾ ܾ

:

ܩܩܩ:

:

... :

~ :

.... 尰..

:

:

, ,:

...... ... .. :

.. :

~* *~::

** (f):

.. ,, :

`.. Ǹ. `._.:

.. .. :

! Ǿ ܨ ܱ ܽ]|[ ]|[ܱ ܨ ܰ ܰ :

][] [ .. .. ][][:::

~(`'.(`'.**~܇ ܇ .').')~

:

*&&* :

ܨ ܨ ܱ ]|[ ]|[ ܨ ܰ ܰ :

:

:

:

.. :

:

:

:

+*+ +*+

+*+ +*+ +*+!!


~* *~

????

?????

???? ???????? ????
???? ????
????

?


???? ?


????
???? ?

????
? ????

., `. ., `.

????

?????

???? ???????? ????
???? ????
????

?
???? ?


????
???? ?

????
? ????

????


????


?
????
?


?

? ??
????


????
?
????

???? ????

?????
????
?

? ?
?

????????
???? ?????
???? ????
????
????
????

? ????
????
????
????
????2024 , 2024

2024 , 2024

2024 , 2024 , 2024

2024 2024
...
? ...
...?? ? ....
.....
?....
???....

?

??? ???
?
? ?
??? ....
? ?....
??? ....
....
??? ....
? ....
? ....
Sober star....
....
? .....
? ?? ?....
....
? ....
....
....

....
...
...
? ? ????...
? ...
...
? ...
2024 2024
...
...
...


{} {}

@4 you

.

@

!!:..~^""^~..:!!

" "

" "

()! !

. . . .
!! [| |] !!

[] []

*' ' ' %%' ' ' *
! "~~ ~~

* ~

, !

~ , ~

{ }

"""1"

( )

( ! ! ! !)

! !

..

...

( + + )῿

! !!

" "

...~^" *****"^~...

,, ,,, .!

.

::: , :::


!
1+1=
!
''ggg'''

/
!


        2023
,

,

,, ,

, , 2023

2023,

2023 ,

, ,

2023 ,

,

,,:
: - :
,
,
,
,


  : [2]
 New Sat
 

, 2023

2023 , 2023 , 2023 , 2023 , 2023 , 2023
--ۈ-ڷ
-
-
--ڪۧڷ- ڷڪۧ-ڪۧ
--ڰۓ-ڷ ڰ- -ڰۓ
---
ڪ-ﺄڪ- ڪڷ-ڷڪ-ڷ ۈۈ-ڷ- ڷ-ﺄۈڷ

ʐ
ڪۧ- -ڷڪۧ-- ڪۧ-ڪ
-ڷ-ﻓڪ-ﻣڷ
ڹډٳ ښ ڂڹڄڒ-ڵٺڦٺڵڹ-ٳڒ-ٳڹ ٺڄڒ-یډ-ڡٺڵڹ
ٱٿ-ڷۈڦٿڛ-ٱٿٱ- ځڛ-ڷٱ ٿ-ٱٱ-ٱۂ
ټێ-ڷۈ ڦېټ-ڷېێ ٵڦێ-ٵڹ ٵڛۈ-ټ-ېڹڪ
- - -ۈ
́-ﯛﮘ--ﮜ

- --
-ڪۧڷ-- -- - -
- ۈ ۈٱ--ٱ- ۈ-ڪ

- -
-
ڷۓ ͏ ڛڛ
- --ޒ
-ڪ ۈڪ-- ۈڪ-ۈ
- ---
- --- -
- - -
--ۈ-ڷ
--
-
-- .--
. -
ǒ-ڪ-ۈ ʒ -

--ڪۧڷ- ڷڪۧ-ڪۧ
- -- ---
- - --
ڪ-ﺄڪ- ڪڷ-ڷڪ-ڷ ۈۈ-ڷ- ڷ-ﺄۈڷ
-- - --
-͒ - -

- -
- -- --
ʐ
-
ڪۧ- -ڷڪۧ-- ڪۧ-ڪ
-ڷڷ ڷ-ڷ--ۈ ڪۧ-ڷ ۈ-
ۈڷ- ڷڪۧ---ڷ ڪۧڪۧ-ڪۧڷۈ -
- --- - -
-ڷ-ۈ ڷۈ-ۈ ڷ- ڷڪ-ۈ
-- - --
ڷټ-ٵڦڞڷ-ڽ ڠێ-ۈڸڰڹٲڷڰ-ڦۀ-ڊ ڨڻۀ-ڹڣ-ڍ
- - - ---
--- -- -
- --- ---
ѐ- -- -- --
ﺄڪ

ڰ ۅ
-- - --
ڷټ-ٵڦڞڷ-ڽ ڠێ-ۈڸڰڹٲڷڰ-ڦۀ-ڊ ڨڻۀ-ڹڣ-ڍ
- - - ---
ѐ- -- -- --
- -ڷڪ-ڪ -ۈ
- -ۆ-ﭑ - ﭑٱﭑ
- -- - --
-
ϒ ڷ-ۈۈۈڪ
ڹډٳ ښ ڂڹڄڒ-ڵٺڦٺڵڹ-ٳڒ-ٳڹ ٺڄڒ-یډ-ڡٺڵڹ
- - - -ڪۧ
- ۈڷ -ڷڷ-ڪۧڷ ڪۧڷ
ټێ-ڷۈ ۈڦټێ-ڦڍێ- ېڹۃٵڹ ېڹێ-ڷېڹۃ
́ۈڵ ڵڵێ-ڵۅڼ ڵڵێێټ ێڱ
-- - --
- - -ۈ
--ێ ێێ ۈ ێۈڹ-ێ-ټڵێ
-- - --
ﭑѐ ﺅ--ﻤﺶ ﻓ-ڷ
’
--ڪۧڷ- ڷڪۧ-ڪۧ
ڼڣڛێێڜ ڛۆڸ-ۈс ڍێ ڍڼێ-ڷۄۄ
ڷڼ-ڪړڼ ڪڛ ڒۋړ ۈړ-ۈڛ
--- --ڷ ڳ -
ڷ-ۈڪ ڷ-ۈڷ-ڷ- -ۈ ڪ-
---
ۈ-ڪ-ۈڶ-ڵ ۈڶ- ڮ-ڮ-ڪڶ


ٰ ٰٰۣۗۗ
ﺂﺂۅۣۚ ٰٰٖٓ ٰٰٰٖۣٓ ﮩٰۗٛۧ

ٰۗٛۧۙﮩٰۗٛۧۙ ۣۣۣۣۗۗۗۗ ٰۗٛۧﮩٰۗٛۧۙ
ǐڤی ڤی

ﺣﮩﺒﮩﻴﮩﺒﮩﺔ ﻣﮩﺄﻣﮩﺄ ﮩٰۧٛۗ ﮩٰۧٛ
ٰٰٰٰۣۣۣۣۗۗۗۗ ٰٰٰٰٰٰۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗ ۗ
ٰٰ ٰ
ۣۣۧۚۧۚ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙ


ٰۧ ۦ
Ԑ ǐ
ǐ
ǐ
ۦ ۦ
ۣۣۣۣۗۗۗۗ ٰۗٛۧۙﮩٰۗٛۧۙ
ﹻﹻۄٰٰۣ ۦ
ٰٰٖﹻۃ ۦ ٰٰٰٖ۫ﹻ
ۦۦ


ٰٰٰ ۦ ۦ

ۦ
(ۣۙ ۣۣۣۙۙۙ ۣۣۙۙ)ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗۗ
ۦ

ٰٰٰ ۦ
ۣۣۗ ۦ
ٰٰٰۗ ٰ ٰ

ۦۦٰٰ ٰٰ ٰٰٰٰٰۦ� �
ٰﺂﺂ ۦۦ ۦۦ
ۣۣۗۧۗ ۣۗۧۦ ۦ

ٰٰ۫۫ ۦۦ
ٰ ٰٰٰ
ٰٰٰٰۣۗﹻٰٰۣۗﻣﹻٰٰ ۦ ۦ
ٰٰٰٰ ۦ ۦ

ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙۙ
ٰ ٰٰ ٰٰ

ۧ ﮮٰ۪۫
ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙ
ٰۧ۫ﹻٰٰٰā ٰۗٛۧۙۙﮩٰٰۗٛۧۙۗٛۧۙ
ۣۣۣۣۣۗۗۗۗ ۣۣۣۣۗۗۗۗۗ
ٰٰ
ۂﹻٰ۫ﹻۂۂ ﮧۦ. ﮧۦ.
ۣۙ ۣۣۙۙ
ٰٰٰٰٰ ٰٰ۫ ٰٰ۫
ۣۣۗۗ ٰٰ۪۪ۣۣۣۣۣ۫۫ۗۗۗۗ ۗ
ٰٰٰٰٰٖٖ۫ ۦ
ۣۙۈۅۉۗۗۅ ۦ

ۦ ۦ
ٰٰٰٰٰ۪۪۪۪۪۫۫۫۫۫ ٰ۪۫ ۦ ۦ

ۦ ۦ
ٰٰٰ۫۫ ۦ
۫۫۫۫۫۫۫۫ ۦ ۦ
ۣۣۗۗ ۣۣۗۗ
ۧ ۧۧ

ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛ

​ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙ ﮩٰۗٛۧۙ
ﮩٛۧۙ ۣۣۗۗ ﮩٛۧۙ ﺂﻳٰۣۙ


ٰٰٰٰ ٰٰ ٰٰ ٰٰ
ٰٰٰ۫۫ ٰٰ۫ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙ

‫ٱ ‬

ی ٰٰٰٰ۫۫۫۫ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۧ۫۫ ٰۗٛۧۙﮩ
ۚ ۣۣۗۚۗ ۦ


ۆ ۦ
ۣۣۗۗ ٰٰ۪۪ۣۣۣۣۣ۫۫ۗۗۗۗ ۗ
ۧ ۧۧ


ۧ ۦ
ɒٰۗۦ

ۦ ۦ
ٰٰ ٰٰ ٰٰ ۦ ۦ
ۦ
ٰ ٰ ٰٰٰ

ٰٰ
ٰٰٰ ۦ
ٰﮩٰۗ ٰٰ۫۫ﹻٰ۫ ڪﹻٰٰ۫۫
ۦ ۦ


ی ۦ ۦ
ٰٰٰ ۦ ۦ


ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ۫۫۫۫۫۫ ٰٰٰٰ۫۫۫
ǚ
ۦ

ۧ ۧۧ
ۆ ۦ
ۣۣۣۚۚۚ ۣۣۚۚ
ی ۦ

ۣۣۗۗ ۣۣۗۗ ٰۗٛۧۙۙﮩٰٰۗٛۧۙۗٛ
ٰٰ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙ
ٰۗٛﮩٰۗٛ
ٰٰۣۣۗۗ ۣۣۣۗۗ ٰۣۣۣۗۗ
ٰ
ۂٰٰٰۣۣۣۣ۫۫۫۫ɒۦ

ٳٳﯝ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙۙ
ٱ ۦۦۦ
ٰٰٰ ۦ
ۧۦ ٰ۫ۧ ۦٰٰٰ ٰٰ ٰٰٰ
ۗۇۣۣۖۙۙ ۇۖ ۦ ۦ
-
ﭔﮩڪۣۗﮩﻣۣۗﮩۣۗ ۦۦ
ۧۧ
ڼټ ۦ
ۣۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗ ۦ ۦ
ٰٰ ٰٰ
ۦ ۦ ﭑﺄﺄۣۗ ۦۦ
ۣۣۗۗ ۣۣۣۗۗۗ
ۧۧۧۧ ۧۧ
ۧۧۧۧ
ۦ ۦ ۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗۦ
ٰٰ ٰٰ
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٓٓٓٓٓٓ ۦۦ

ٱٱۣۧۗٱۣۧۗ ٱٱۣۣۣۧۗۧۗۧۗ ۣۣۣۣۣۧۗۧۗۧۗۧۗۧۗ
ٱۓ Ɛ

ٰۗٛۧۙﮩٰۗٛۧۙ ٰٰٰٰۣۣۧ۫ۗۧ۫ۗ ٰۗٛۧۙﮩٰۗٛۧۙ
ۣۣۣۗۗۗ ۣۣۣۗۗۗ
ۣۙ ۣۙϒۦ
ۣۣۣۧۗۧۗۧۗۧ
Ę
ٰٰ ٰٰ

ٰٰ ﭑۣۣۗ
ۣۣۣۣۣۗۗۗۗۗ ۦ ۦۧ

ٰٰ ٰٰٰٰٰٰ
ۧ ٰۗٛۧۙﮩٰۗٛۧۙﮩ
ﯝڵﺔ ﻷۿډ


ٰǐٰ ٰٰ

ﻧﮩﮩﺂﮔﮩﮩﮭﮧ ۦ
ٰٰٰ۪۫ ﮩٰۗٛۧۙﮩٰۗٛۧۙ
ی
ۃ
ۦ ۦ
ٰړٰڛڛٰ
ۉٓۂ ۦ
-ﮱ
ٰ

ٰٰٰٰ
ﮧۈڪٰٰۓ ۦ
ڷۄﯜۄﯜڪۧ ۦ
ٰٰٰٰٰ ٰٰ ٰٰ
ۧ ۫ۂ
ۧ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙ ٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙ
ﹻﹻﹻٰ۫ ۦۦ ﹻﹻﹻٰ۫ ۦۦ
ٰٰٰٰ ﮮ ﮮ
ٰۘԒ ۦ

ۦ ۦ
ٰٰ ٰٰ
ٰٰ
ڪۃ ﭑۅۿ
ۣۗ ﮩٰۗٛۧۙ
ۣۣۣۣۗۗۗۗ ۦ
ٰٰٰ ۦ ۦ
ﹻﹻۄٰٰۣ ۦ
ۣۣۗۗ ۦ ۦ
ۣۣۘۙﷺۣۣۣۣۘۙۛۙ ۣۣۣۣۛۙۛۘۙﷺۣۣۘۙډۣ� �� �ۘۙ
ۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗ ﻷۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗ ۣۣۣۣۗۗۗۗۗۗ
ђ
ۭۖﹻﹻۣۣۭۙۖﹻﹻۣۣۙ ۦۖ
ۧۧ ۦ
ۦ

ۦ

ٰٰ ٰٰۦ. ۦ
ۦ ۦ ﮩ
ʍٰۗٛۧۙۙﮩٰۗٛۧۙۙ
ۦۦ


ۦ

ﮩɒٰۗٛۧۙ
ۦ ۦ ۦ
ٰٰ۪۪ﹻٰﭑڪٰٰ۪۪ﹻٰ ٰ
ۦ
ڪﮩ ﹻﹻ ﹷٰ
ٰۣۣۗۗۧ ٰٰۣۗۗﹻٰ
ۦ
ٰﯞڜٰٰۣ ٰۗٛۧۙۙﮩٰٰۗٛۧۙۗٛۧۙ
ۣۣۚ ۦ
ٰٛۅٰٛۆٰٛۧۆٰٛﮥ ۦ
ۦ
ۣۗۗۚۗۅٰٛۆٰٛۆٰٛﯝﯛږۜ ۗ ۦ ۦ ۦ
ٰٰﺂﯙٰٰ ٰٰٰٰٰ
ٰﹻڕڶڹ ۦ
ٰ۫ﹻﹻﹻۅٰ۫ﹻﹻﹻۅ ﹺ
ٰﻄٰ ۦ
ٰٰٰ ۦۦ
ٰٰٰۣۣۣۗۚۚ ٰۣۗ
ۦ ۦ
ۣۣۣۣۗۧۗۧۗۧۗ ۦ ۦ
ۜۜۜۜۜ ٵۜۜۜۜۜۜۜۜ ﮩﮨﮧ


- -ڷڪ-ڪ -ۈ
- -ۆ-ﭑ - ﭑٱﭑ


- -- - --


-


- - -


--ۈ-ڷ


--
-


-


ڛ  ڛ-ۈ

ﭑѐ -- -ڷ ڷ

ڷۧړۧŁۣۓ 'ۦ 'ۦ

ۧ ۧۧۧ ۧۧۧ ۧۧ

'ۦ 'ۦڷڻۇۇ 'ۦ 'ۦ

ﭑѐ -- -ڷ ڷ

Ȑ-' -

ۣۣۗۧۧۧۗۧ ۣۣۗۧۗۧ

ۧڷ ڷ ڷ- ڷۧ-

͎

- - - -ڪۧ

ﭑڛۣۗۅۂ ﭑڼۣۗڛۣۚڼ څۣۗړٰ ۣۙڼ-ﭑڵڦڼۣۗۄٰڼ

ڪړٱٱ ۧ

ٳﻟ'ڣٳڭڔ ڣﺴﻬٳ' 'ﻟﺴ'ǡ

ی ݐ ӊی

ڼڰ ۅۈۈ ێٱٱ ۚ

ی

ٰۣۗ ۣۗ ٰۣۣۣۣۗۗۗۗ

' 'ۦ 'ۦ

-ڷ-ۈ ڷۈ-ۈ ڷ- ڷڪ-ۈ

ʐ ۦ 'ۦ

---

-Ӑ'' ѐ'''


-- - --

ۣۗۈ ۣۗ 'ٰۗٛۧۙﮩ'ٰۗٛۧۙ

ی

- ۈ-ڷ

ۣۣۙۧۙۧ ۣۣۙۧۙۧ ۣۣۙۧۙۧ'ۦ 'ۦ

ﺄﺄﱟ ﺄﱟۗǐۣۣۣۗۗ

ٰ ' ٰٰ

ٰٰٰۣۗ ٰۣۗ ٰۣۗ

Ș یﮔﮔ //" ﺪﻧ͠ ﮓ

ۧڵۈ ڴټ ڷڷڴڼټ

ڪ ڪ ﮯ ڪ


-ڷ- ﻓڪ-ﻣڷ

- - - -ڪۧ

- ۈڷ -ڷڷ-ڪۧڷ ڪۧڷ

ټێ-ڷۈ ۈڦټێ-ڦڍێ- ېڹۃٵڹ ېڹێ-ڷېڹۃ

́ۈڵ ڵڵێ-ڵۅڼ ڵڵێێټ ێڱ

-- - --

- - -ۈ

--ێ ێێ ۈ ێۈڹ-ێ-ټڵێ

-- - --

ﭑѐ ﺅ--ﻤﺶ ﻓ-ڷ

’

--ڪۧڷ- ڷڪۧ-ڪۧ

ڼڣڛێێڜ ڛۆڸ-ۈс ڍێ ڍڼێ-ڷۄۄ

ڷڼ-ڪړڼ ڪڛ ڒۋړ ۈړ-ۈڛ

--- --ڷ ڳ -

ڷ-ۈڪ ڷ-ۈڷ-ڷ- -ۈ ڪ-

---

ۈ-ڪ-ۈڶ-ڵ ۈڶ- ڮ-ڮ-ڪڶ

-ڷڷ ڷ-ڷ--ۈ ڪۧ-ڷ ۈ-

ۈڷ- ڷڪۧ---ڷ ڪۧڪۧ-ڪۧڷۈ -

- --- - -

-ڷ-ۈ ڷۈ-ۈ ڷ- ڷڪ-ۈ

-- - --

ڷټ-ٵڦڞڷ-ڽ ڠێ-ۈڸڰڹٲڷڰ-ڦۀ-ڊ ڨڻۀ-ڹڣ-ڍ

- - - ---

--- -- -

- --- ---

ѐ- -- -- --

(ﺄڪ )

( )

(ڰ ۅ)

(-- - --)

(ڷټ-ٵڦڞڷ-ڽ ڠێ-ۈڸڰڹٲڷڰ-ڦۀ-ڊ ڨڻۀ-ڹڣ-ڍ)

(- - - ---)

(--- -- -)

(- --- --- )

(ѐ- -- -

- --)

( - -ڷڪ-ڪ -ۈ)

(- -ۆ-ﭑ - ﭑٱﭑ)

(- -- - --)

(- )

ϒ ڷ-ۈۈۈڪ

(ڹډٳ ښ ڂڹڄڒ-ڵٺڦٺڵڹ-ٳڒ-ٳڹ ٺڄڒ-یډ-ڡٺڵڹ)

(ڷۓ ͏ ڛڛ)

( - --ޒ)

(-ڪ ۈڪ-- ۈڪ-ۈ)

( - --- )

(- --- - )

(- - -)

(--ۈ-ڷ)

(--)

(- )

( -- .-- )

( . -)

(ǒ-ڪ-ۈ ʒ - )

( )

(--ڪۧڷ- ڷڪۧ-ڪۧ )

(- -- ---)

(- - -- )

(ڪ-ﺄڪ- ڪڷ-ڷڪ-ڷ ۈۈ-ڷ- ڷ-ﺄۈڷ)

(-- - --)

(-͒ - -)

( - -)

( )

(- -- --)

(ʐ )

( - )

( ڪۧ- -ڷڪۧ-- ڪۧ-ڪ)

(--- - -- -)

-- - --


ڷټ-ٵڦڞڷ-ڽ ڠێ-ۈڸڰڹٲڷڰ-ڦۀ-ڊ ڨڻۀ-ڹڣ-ڍ


- - - ---

--- -- -

- --- ---

ѐ- -- -- --

- -ڷڪ-ڪ -ۈ

- -ۆ-ﭑ - ﭑٱﭑ

- -- - --

-

ڹډٳ ښ ڂڹڄڒ-ڵٺڦٺڵڹ-ٳڒ-ٳڹ ٺڄڒ-یډ-ڡٺڵڹ

-- -

ڷۓ ͏ ڛڛ

- ' --'

-ڪ 'ۈڪ-- ۈڪ-ۈ

- --- -

' --- '-

-ټ ڸڼ-ڸڼڲ ۈڷ-ۈ ڸ-ڲ-ۈڷڼڲ

--' -- --

-ټ ڸڼ-ڸڼڲ ۈڷ-ۈ ڸ-ڲ-ۈڷڼڲ

- - -

--ۈ-ڷ

--

-

-- .--

' . -

'-ڪ-ۈ ' -' '--ڪۧڷ- ڷڪۧ-ڪۧ

--ڰۓ-ڷ ڰ- -ڰۓ

---

- - --

ڪ-ﺄڪ- ڪڷ-ڷڪ-ڷ ۈۈ-ڷ- ڷ-ﺄۈڷ

-- - --

-' - -

- -- -- --

ʐ

ڪۧ- -ڷڪۧ-- ڪۧ-ڪ

-

--- - -- -

-ڷ-ﻓڪ-ﻣڷ

ۈ-- ﺄۈ- ---ﺄ

- - ݐ- -


ᐝᐝ ᕼᕮᗷᗩ ᐝᐝ

Áñ Príñcss Jsec

Âñ ßbø Änä Rømånsý

ṦửǷpễř SSpciall ØÑee

Mõṧĥkȝl Ŵǻđ Ãŋä Ǻŝlặñ

Ähmęď Öffíčęř

Męťø Âl Éķsĺánš

Änä-ÄÇlŋ ȜśŐől ßś Mẩśṱől

Ăbďļląh Ťhíř

Åňã-MøĐy Ʀǿmặŋti ßǿy-ẌǷƿ

Ḅẻŋt Ṛẻẃṣhấ W-Ȝǻṁlǻ Ďǎẁṣhấ

Į Đøņ't Cạrė TọỎz-Xƥ

SOö Ḿŋ Ếl-ěnd ẬḊore-Myself

Ặňặ Ǯǿmry MặƧđař Ặnśậk

Ãñã Àšlãñ Ŵåd Ǿmặŋti

Ặňặ Ǯǿmry MặƧđař Ặnśậk

Bẻt Ṛẻẃṣhấ Ȝǻṁlǻ Ďǎẁṣhấ

Tợż-Fẹ El-Ħợb ẶNặ KẹÐå-Tợp

RÖs RÖsäls PähÖltä

Đ Mý-Lįf Éņtǿ-Mlkǿ


ǷLệậsệ ÇĽl Mệ


ĄŊą Ȝšht ḾąȜąk B-ÀlBy

Ǯrǿrŷ Śhe Ðãrǿrŷ

Alßẙ Ǿff Lłňế

Į Đøņt Cạrė TọỎz-Xƥ

Šrƴ BǾýs-Đǿnt Ãdd M

Ặňặ ßặtǮłm ḆặǮđk ẶǮĕšh

Bẻt Ṛẻẃṣhấ Ȝǻṁlǻ Ďǎẁṣhấ

Ặňặ Ǯǿmry MặƧđař Ặnśậk

ĄŊą Líã Ṁeņ-Ȝểřk Ħaßeß-Ȝömry

Äşħof-Fik Youm-Ȝäłły Ntä-Ȝmäłtu Feyä

ElDõnyậ-Děßěnt Lzěna-Ǯmậlậ ßtƼbt-Fěna

Đớŋt Ādd-Ḿ ƺåChāŋ-Aŋa Shrrå-åsluŋxDee

ɒσиτ cяy σvєя αиyσиє ωнσ ωσиτ cяy σvєя yσυ

ÂctĭŌΝš ŚPєĄЌ ĻðỰÐєЯ tHäח шÔŔđS

Dont-be Sad-just Smile

Whn-IdiDontCry JuštlǿǾk-atThšky

ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ғʟᴏωᴇʀ

ƛ ƧMƛƦƬ ƓƖƦԼ

тнe αɴιмe prιɴceѕѕ

ᴛʜᴇ ʟᴏɴᴇsᴏᴍᴇ ɢɪʀʟ

ωᴏʀʟᴅs sᴍɪʟᴇ

αττяαcτɪvє sмɪℓє

ηαυgнту gιяℓ

ℓσиєℓy ɢɪяℓ

ℓσvєℓy αиɢєℓ

fαcє τнє мσσи

sωєєτ ɢɪяℓ

ѕαυ∂ι мσση

ɪ ℓσvє мy ℓɪfє

ĸɪℓℓєя ɢɪяℓ

sнαяρ вєєя αиɒ єиτяαиcєɒ ɒєɪяα

sαυɒɪ мσσи αиɒ ραssєиɢєя нυммєяяα

S̷a̷u̷d̷i̷ m̷o̷o̷n̷ a̷n̷d̷ p̷a̷s̷s̷e̷n̷g̷e̷r̷ H̷u̷m̷m̷e̷r̷r̷a̷

σηє єℓℓα αη∂ ρℓαуѕ вαѕкєт

вoycoттed pαтrol αɴd тlнαĸɴα ѕιɢɴαl

ємρєяσя

sαταи sαɒ

τɪv ɒɪsτяɪвυτσя τяєɪf


Nguyễn Hoa

ÅNå ÑőÑa

ცრორც ცრორგრორრორც

Ożáţy De Shohřţý

Đớŋ't Ādd-Ḿ

Ãnã ÃsLãn Ãl ßRãñs

Ặňặ Ǯǿmry MặƧđař Ặnśậk

ĀĦṁĕd ElkĥǾuly

Ħąṣṣaŋ Ḿaßřok

Àn-bẻnt ĐålǿȜå Cřžŷ

Aḿř ỂłďȜǻs

Äñǻ Ǻslǻŋ ǮÅỳŝh ß-ḾẳzẳGƴ

Ȝm Valŋtiŋo

Ħuşềềin ỆŁsǻmǻlǿusy

ÅÑå-frệě Ẅ-MặĦdŝħ ŁệĦ-fệěh

Ăńă ÀsLń Wd Mŝibă

Êļťōp Mįđ

SäLmä Ähmd

Señiór Ħặmặdặ

Åñ Hbįbţ Møhmď

Bẻt Ṛẻẃṣhấ Ȝǻṁlǻ Ďǎẁṣhấ

Ásm Shøíß

Wld Shãbãrã

X-Abdǿ ẶlRǿmŋc-x Ŋảŭģĥty ßǿy-ẌǷƿii

Pŕőf ÝőuśśÊf Hgazý

Ȝðḿấr Ȝßð Ëł RấĦḿấñ

Ębń Mőøţ

ÌllıXøǿx Èşråã ĶBǿ XøǿxÌllı

Alßẙ Ǿff Lłňế

Hě M

Ģałał Ȝdly

Søn ÀlmgnøOn

Ĵŭşt Mńŏ

Ħäššän Gĥặly

Ømř Hęmą Źşć

M RÖ

Mộhtřam El RobȜ-xǷįį

Łøvę Ïš Łíf

ṀoĥặMẹḓ Ńặḅil

MØȟmȩḑ ȞØśșm

Ëšlām Ël Ŝāģiŗ

ŠTőøp Ăñă MăŘøl Ěłťøöp

Ńő Ĺő Ő Vĕ

ωᴏʀʟᴅs sᴍɪʟᴇ

αττяαcτɪvє sмɪℓє

ηαυgнту gιяℓ

ℓσиєℓy ɢɪяℓ

ℓσvєℓy αиɢєℓ

fαcє τнє мσσи

sωєєτ ɢɪяℓ

ѕαυ∂ι мσση

ɪ ℓσvє мy ℓɪfє

ĸɪℓℓєя ɢɪяℓ

sнαяρ вєєя αиɒ єиτяαиcєɒ ɒєɪяα

sαυɒɪ мσσи αиɒ ραssєиɢєя нυммєяяα

S̷a̷u̷d̷i̷ m̷o̷o̷n̷ a̷n̷d̷ p̷a̷s̷s̷e̷n̷g̷e̷r̷ H̷u̷m̷m̷e̷r̷r̷a̷

σηє єℓℓα αη∂ ρℓαуѕ вαѕкєт

вoycoттed pαтrol αɴd тlнαĸɴα ѕιɢɴαl

ємρєяσя

sαταи sαɒ

τɪv ɒɪsτяɪвυτσя τяєɪf

ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴀɴᴅ ᴇʏᴇs ғᴏʀωᴀʀᴅ

вreαĸ doυвle ѕee doυвle

ᴏɴᴇ sᴇʀɪᴏᴜs ʜᴀωᴀ ғʟʏ

ᴅᴏɴᴛ ᴄʀʏ ᴏᴠᴇʀ ᴀɴʏᴏɴᴇ ωʜᴏ ωᴏɴᴛ ᴄʀʏ ᴏᴠᴇʀ ʏᴏᴜ

ɒσиτ cяy σvєя αиyσиє ωнσ ωσиτ cяy σvєя yσυ

ÂctĭŌΝš ŚPєĄЌ ĻðỰÐєЯ tHäח шÔŔđS

Dont-be Sad-just Smile

Whn-IdiDontCry JuštlǿǾk-atThšky

ǷLệậsệ ÇĽl Mệ

ĄŊą Ȝšht ḾąȜąk B-ÀlBy

Ǯrǿrŷ Śhe Ðãrǿrŷ

Alßẙ Ǿff Lłňế

Į Đøņt Cạrė TọỎz-Xƥ

Šrƴ BǾýs-Đǿnt Ãdd M

Ặňặ ßặtǮłm ḆặǮđk ẶǮĕšh

Bẻt Ṛẻẃṣhấ Ȝǻṁlǻ Ďǎẁṣhấ

Ặňặ Ǯǿmry MặƧđař Ặnśậk

ĄŊą Líã Ṁeņ-Ȝểřk Ħaßeß-Ȝömry

Äşħof-Fik Youm-Ȝäłły Ntä-Ȝmäłtu Feyä
,
,
,
,


New Sat   

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2023


« | Monday »


+3 . 15:02.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd

DMCA.com Protection Status