| | |

  > > >

7alat whatsapp

2013 , WhatsApp , 2014 , 2013

2013 , WhatsApp , 2014 , 2013 2013 , WhatsApp , 2014 ,

 
LinkBack
  #1  
  New Sat

 

2013 , WhatsApp , 2014 , 2013


2013 , WhatsApp , 2014 , 2013
2013 , WhatsApp , 2014 , 2013
2013 , WhatsApp , 2014 , 2013
2013| 2013| 2013| 2013
2013| 2013| 2013| 2013   2013 ,  WhatsApp ,    2014 ,    2013


ۈ ٺ ..

˛♥


ۈ ۈ ()ۈ( )ۈ( )


" " |~ / " " !


!* ﮧ ﮧ ﮧ !!


ۈ ͑ڷٺ .. ڷ ٺٺ ڷ ۈۈ ڼ [ ] . .


.. ♥  ʐ ܐ .. !*


~ ڑ .. []


! ( )


] .. [ ]


.. .. " .." "


ڷٺ ۈړ ڼ ړ ڷ ڪڼ ٺړ ڷ ڷ ړ ڼ ڪٺڷ ڷ


.. .. , !! [ :'♥ ]


ٱ ﻣ̝̚ ﻣ̝̚ 3-|


̄ﻟ ۊ ( ۊ ) ﭑ # ﻓ̲ ﺻ̝


ﻣ̲̌ ̄ﻟ ! ﭑ ﻣ̲̌ﻥ̴ ڳ ﺟ̷ ﻣ̲̌ ډ ﭑ ﭠ̯ ..


ﭑ ﭑ ﭑӐ ٱﭑ Ӑ .. : ﭑ ﭑ


ﺂﻟѪ .. ﺈﻟ ﻣژ " ﺂ : ﻋ ﺈﻟ


˛ۆ , ߐ
ﺂ ﺂ ..


ﺂ .. ! ..


[] !!!


ﺂ ﺂ ﺂ ﺂ Ѫ ♥


$ - ♡


: ۆ ̄ ; /


<3 + ' : / !


: -


 !


.. ♡♡̶ˇ♡ ! Ȑ'


ﻟ ﺑ / ﻣ̉ : ۆﻣ̉ڕ = ( '


#' = $ !


ﺈﻟ ♡ : ﺈ ﺈﻟ ۉ ﺈ c ﺈﻟ ﻧﻓﺳ / ﺑﯾﻧ ♡


ﻓﻟ' / g̵̵я7̴ .. ♥ ﺑﻋﺜ .. ﻣﺷﺷﺂ


..! . .!


.. !! !


..\


!


[ ] ..!


ڕ! ٲ ٱ ۄٲ ٱ ۄٲ ζ ۄξ ۄڪ
..


: | | : - , [ ]


ﺣﯾ ʪٓ ﻣ ﺣ͠ ﺧﻧ !! ﺣ͠ע ﭑﻧﺴ ﻟﭠﺻﻓﯾ ﻟ...!!


.. '


ۈ ڷڷ ڷ ڷ } ۈۈڪ ڪڷ ڪ }.,


ڪ [ ]/ . }ڪ { }

ۈ ۈ ڪ ڵڵ ۈڵ ۈڵڵ ۈ ۈ =(


... !


ﮱ פ ۈפڪ ﮱ ﮱ


ۈ [ ۈ ] .. ڪ [ . . ۈ ۈ ڪ .. | ۈ . . //


ڵ ٺ ۈ ڵڵ ڵ


ڪ ڪ ۈ ڪ


[ ~ ! ..


, ﮧ ..~


{ .. ..~

.. ,


ۆ ٵڪ ڵ ێ ۆ =(


.. ܑ , ܑ[ ȑ ], ܑ ڪ ڪʑܪٓ { ڪ }, ,


ڪ פڪ


ڪ ڪ ..!!


ڪ ڪ {ڵ}.... =(


( ), : (, , , , , , , : ! [ ]* / , !. . . .
. . . . . . . . . :"(
! .. ( )" " , | " " .,
. .[] ..- -" . ." -{
* |
. .

.. /
.. , | =(
|" - ‘ " " / ( )
../
.. ="(
( )
/
: |
, :
, | | "
| =(
.." | . .
[ ]


- . } ..

. !!! // :!! ڪ [ ] ڪ .. ڪ

.. [ ڪ ]ҳҲҳ ҳҲҳ

.. ^^..טּ ﮧ .. ~ טּﮧ !


[ ] [ ]


{ ~ !


]

₪- ڪ ~♥ ♥ → εз
פּ ..

ב / ξۂ ۂ !. ʐ ♥

..♥
ٺڳ ٻ ٺﯜٺ [ڳ]....ڳ

ﯞζ ﯜٺ [ﯞﺦ]....
ﺑﻗ̲ۆﻟڳ ﺑﯾ ﻣ ﭑ̲ﻟﻋﺂ̲ ﻧ̲ﺂ̲ﺳﯾ ﺳﺟﯾ ڳ ﭑ̲ﻟﻗ̲ﺻﯾډ ۆ ﺂ̲

ﻣ ﻟﺂﯾﻗ̲ډ ﯾۆ ﯾ ۆ ﭑ̲ﻟﻟ ﻣﺂ̲ ﭑ̲ﻗ̲ډ ﭼﯾﭠ ﻟﺂ ﻋﻧ̲ﺂ̲
̝̚ ﯾ ,] ̝̚ ̄ ,' ...; ̄... ڪ

...ڪ ..~

{|| ۈ ۈ ﮧ ..
! /

.. , ,
"ܐ | ܑ . . !

../ ȑ . . !
[ !

!
[] ..

● {.. А А ]![ ǐ ]![

]![ ͐ ]![ ܐﮚ ω טּ

ﮯ |.. ﮚ ..|●● ۶ ב ڪڪ ●●

●●טּ טּ טּ●●

{}{ .. ې ڷڷ ۈڷ ۈ |!

ڷۈ ڷ ۈۈڷۈڷﮧ , , {}~ !

| .. ~ װ װڪ [ڪ ] ڪ { ڪ

ﮧ ڪ . . !!


ڪ, , , ﮧ ﮓ טּ ﮯ ..~

ﬠ ﮓתּ ﮓ.. } פּ ﮯ..~
כ ؏ ڪ ]~

〩 〩
~ טּ ﮔ ζ ﮯ

ﮯ ζ ﮯ ●.. [ ]..ڪ ﮯ[ ] .. [ ]

[ ] .. [ ]

- כ ۈ ~//~ ۈכ ۈۈ ۈ ..~ ۈۈ {..

..} ۈۈ ב [ ]ξ " ۈ " סּ ڪ

{ ۈ} ۈۈ כ ۈ
ۈ " " ~

- ۈۈ ۈڪ { ۈ ڪ }


ۈڪ ڪ ..}
{ }

~`}
|| || ڪ סּ { ≈

ۈ || ||
εз εз {

~ ..{
}...

...{】 【۶ ۉڪǫ ۶ۉ ڪ .. ●

ۉ ۉۉ [ۈ] ڪѻ-{}-

-{ }- ..~
۶ ڪ

۶ﮧ .
[ ]

ו
ۉ ۉ ۉڷ ڪ |[ڷ]|

ۉ ڪ ڪ ●●[ ۉ
ڴ ڴ ۃ

[ڪ]
{ ~ | | .. ҳ

.. ҳ ~ }
ڪ -[ | | ˜ ..!

]- -( ڪ )- ..₪
ڪ ٺ

ٺ ٺ "" ٺ
[ ] ʐ ,'

~ > ڐ !! ~

/ ! !
כ ؏ ڪ ]~

〩 〩җ [ ] җ

.. !
؏טּ ~{ ڪ

[ טּ ] ~~[ڪ1 : טּ !

ڪ ! ∫ ..
.. .. !

~ [ ] ..
~ ڪ ۶ ..

כ!

ܐ ~● }~ ۶ [ ..

~ǐ ! !

~{ ؏ טּ ..

- ؏ ]- !!

[ ] !!

.. ,.. ܐ ܐ -> ܐ !

.. ܐ .. ܐ
= )

.................... ܐ !.. /

~ ~ !

.....

....ڪ טּ ~

ڪ [ ] !
ڪ / ڪ .. =)


{}● ●

● ●-{ ../~ .. !

-{ ../~ .. !

|| ﮯ ﮯ ||

!|! ڪ !|! ڪ }--
[ ]

ו
" ! " " ..}
? .. .. ?0

|||||| l|l~ܒ ~ ܒ ~ , l|
ҳҲҳ ..//.. ҳҲҳ.. ...//... ..


ҳҲҳ[ ] 0
. . . I♫II♪ II♫I

- 14 0 !! !
0ܒ !


][ ][ ][ ][ ][
..
||||||||| ..||||||||! ..!!( בȐ ) ۈ ڪ Α,,

( Ȑ ) ..!![ ] /
|||| ||||ﮯ ﮯ ﮧ ~

ﮯ ﮯ ~
{ } { }

( .... ) ..!!
.') [ ] .. ....(`'.
ב ,, ’ ﯜ } ..

.. { ﯜ טּ ! ﯜב ﯜ !
][ ][
/ [ ]

/ [ ]●●● .. ●●●

()
\ / \ /..
? !!
| | |


??|[ ]|?
|||||||| l|l[ $8]l|l|||||
~ [ ] ~

~{ " " ..
{ } ..!*

..{ . . . ~●●not least you're not feel bored never●●
✹ὢαℓℓαћ ℓσ ȶ∂я Ђє ṣЋσqŷ➴❥

➴❥ɱα ȶђŋṱị Ƭqσα ὡqσαҝ✹♪❥➴ ṝẻąℓ ēēℓįηġ ➴❥♪

ṡōṟṟŷ м hẻąrṱ įṣ ưℓℓ , Ƿℓẻąṡĕ ṱṟ ąĞąįŋ ℓąṯṝ
ڷ ڪıllı ڤ ٳ●ڤښۅټڪ

ٳڦڛ ●ٳڦڛڪ ۅټڪ
ﮧ ﮧ ﮧ

ﮧ ﮧ
ٲٺ ۋڪ

ۋ ﭗ ۋ ڪ ﭗ
ﻣڻ ڪڕ ٲ ٱڵڼٱڛ ٱ......

ٳڠڪ ﻣ ٲڣڪ... ......
● {] ●

● {] ●

ჱ.. ~ ξ Ԑﮯ ..}

~ ʐﮯ .. [ ﮧ]... ჱٱ ڵ [] .." ..!

~ ~{.. []

.. }

..

../ [ ] .. !!

/ [ ] ~.. : ﻧ ۆٓ! ﻧ̉ﺣ̲͠ﭠ : ﻟ̨ / ﺑﻧ̉ ﻣ̉ٓﮩﻣ̉ ﭠﺑﻋ[ ] / " " " " .. /
םטּ

ם
ȑܐ ם [~

Ő ζ ...۶ggטּ
ڷۉڷ ڷۉڪ ڜۉ ۉڪ

ٺڜ ڪ ڷ ڛڪ ڒ ۉ ڜڷۉڪ
ڒۉ ٺٺڪڷ ڪ ڷٺ ٺڪ

ٺڒ ۉ ٺۉڷ ۉڪ ۉڜٺ ۉٺ ڪ
ڪ [ ]/ . }ڪ { } .טּڪ ﮧ ڪ ~ Ğαḿэ Őṽёя


ۈ ۈ ڪ ڵڵ ۈڵ ۈڵڵ ۈ ۈ =(


... !


ۈ ڵۈ ڵۈ ڪ ڵ ٺ ڵ ٺ~ﮱ פ ۈפڪ ﮱ ﮱڷ " " ڷ ڷڛ ۈڷ " " ڷ ۈ ڷ }
* .
ﮓ ﮓ ..:
: - :
,
,
,
,, , ,

2013 , WhatsApp , 2014 , 2013
+3 . 02:23.
Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd

DMCA.com Protection Status